ATREM

ATREM
com. abbr.
Average Time Remaining

United dictionary of abbreviations and acronyms. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atrem — atrem·ate; atrem·a·tous; atrem·ble; atrem·a·ta; …   English syllables

  • atremata — atrem·a·ta …   English syllables

  • atremti — atrem̃ti, àtremia, àtrėmė 1. tr. SD1107, R, N, K, DŽ paspirti ramsčiu, prilaikyti: Tvorą atrem̃k, kad neišvirstum J. Aš jį (medį) su savo laza atremsiu BsPI98. Ano rato neatàrėmėt, tai ir slysta Slm. | prk.: Seniai, atrė̃mę sąsparas, stovia Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atremti — atrem̃ti vksm. Ji̇̀s àtrėmė tvõrą su basliù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atremate — atrem·ate …   English syllables

  • atrematous — atrem·a·tous …   English syllables

  • atremble — atrem·ble …   English syllables

  • atremdinti — atrem̃dinti cur. atremti 1: Kai svyruodama ėjo paskui karstą, josios ranką atremdino į savo petį rš. remdinti; atremdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables

  • Marina Aganina — Personal information Country represented  Uzbek …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”